Billboard u Ronda jsem míjela často. Vždy jsem si říkala, proč tam je? Vždyť je jako pěst na oko. Při psaní praktické části své práce o vizuálním smogu na Brno-střed mi rukama prošla spousta článků, dokumentů a hlavně strategií. O to víc jsem nechápala, proč je takový billboard zrovna na takovém místě.

Díky FB stránce Přidej se a strhni to, která usiluje o veřejný prostor bez (nejen) nelegální reklamy a kde přispěvatelé nechávají přes úřady prověřovat různá reklamní zařízení a jejich legálnost, jsem si zkusila proklepnout i tenhle billboard. Taky mě k tomu donutila ta tyrkysová reklama na Milu, která zářila na celé okolí.

Únor 2023. Foto: Michaela K.

Tak nějak jsem ale počítala s tím, že má tenhle mastodont, který stojí na pozemku městské firmy, všechna povolení v pořádku a není tam špatně ani milimetr. V centru města a všem na očích. I tak jsem v únoru 2023 poslala svou první „stošestku“. Informace ze stavebního úřadu zněla následovně: stavba dočasná s termínem do 31.12.2017. Aha, takže přes 5 let to tam stojí bez povolení?

Billboard je ale v ochranném pásmu městské památkové rezervace (MPR), takže k žádosti o umístění musí vydat stanovisko i Odbor památkové péče MMB, a to na základě vyjádření od Národního památkového ústavu (NPÚ). NPÚ mi na můj dotaz odpověděl, že ještě dne 13.2.2018 akceptoval návrh žádosti o prodloužení trvání stavby do 31.12.2021. Počkat, tady něco nesedí. Stavební úřad vydal povolení do konce roku 2017, ale nějaká žádost o prodloužení povolení teda proběhla ještě v roce 2018?

Tyto protichůdné informace mi akorát zamotaly hlavu. Jak to teda je, má povolení, nemá povolení, případně kdy vypršelo? Zjistila jsem, že v průběhu let, co je billboard provozován, došlo ke sloučení parcel, tak možná se ptám špatně? Znovu jsem poslala dotaz na stavební úřad, jestli je onen billboard řádně povolen. Další odpověď už byla bez bližších časových souvislostí: „předmětné reklamní zařízení není řádně povoleno“. Stavební úřad vypsal kontrolní prohlídku a po zjištění vlastníka billboardu bude zahájeno řízení o odstranění stavby.

Jak to vlastně s billboardem u Ronda bylo a je?

V roce 2011 původní záměr (billboard ve tvaru „V“ se dvěma oboustrannými reklamními plochami nad sebou o celkové výšce 13,7 m) vyhodnotil NPÚ jako neakceptovatelný. Prý by negativně ovlivnil hodnoty MPR Brno a byl by v přímé pohledové vazbě s MPR. Na to konto OP MMB připustil až zredukovaný záměr na 1 oboustrannou osvětlenou plochu s horní hranou výlepové plochy ve výšce 12 m.

Realizovaný zredukovaný záměr. Foto: Google maps.

V roce 2013 došlo k rozšíření výlepové plochy, ke kterému sice vydal OPP MMB další souhlasné stanovisko, zároveň se však o tomto rozšíření vyjádřil jako o enormně mohutném a extrémně se pohledově prosazujícím, a že takový záměr je svou výškou i hmotou pro zastavěné území města naprosto nevhodný. Navrhované úpravy sice nebyly v rozporu s regulačními podmínkami ochranného pásma MPR, i tak OPP MMB doporučil z hlediska obecně kulturního navrhované řešení nerealizovat. Defacto tak přehodil zodpovědnost na stavební úřad s odvoláním na to, že koordinovat stavební činnost v souladu s architektonickými hodnotami v daném území je oprávněn stavební úřad příslušné městské části. I přes takto formulované stanovisko však stavební úřad rozšíření billboardu povolil jako stavbu dočasnou do onoho 31.12.2017. Jestli se ptáte, zda jde s něčím souhlasit a zároveň nesouhlasit, tak ano, jde.

Rozšířený billboard se dvěma oboustrannými osvětlenými plochami nad sebou. Foto: Google maps.

V roce 2018 NPÚ akceptoval žádost o prodloužení stavebního povolení a společnost STAREZ – SPORT, a.s. jako vlastník pozemku dávala opětovný souhlas nájemci (provozovatel reklamní plochy) s umístěním billboardu pro stavební povolení. Výsledek řízení není společnosti STAREZ zatím znám. Výsledek řízení není znám? Z 2018? Proběhlo teda nějaké stavební řízení nebo ne? Je o tom nějaký záznam, a ať už o povolení nebo zamítnutí? Proč stavební úřad vede jen informaci ohledně stavebního povolení do konce roku 2017?

Únor 2023 – dotaz na úřady ohledně legálnosti billboardu: nemá povolení.

Březen 2023 – opět dotaz na úřady: vypsána kontrolní prohlídka, bude se zjišťovat vlastník.

Květen 2023 – dotaz na úřady, jak pokračuje řízení o odstranění stavby: „Stavební úřad ÚMČ Brno-střed zahájil řízení o nařízení odstranění stavby. V současné době běží lhůta, ve které má vlastník stavby pro reklamu možnost zažádat o změnu v užívání spočívající v prodloužení termínu dočasnosti. Z pohledu památkové péče bude stavební úřad vyžadovat stanovisko OPP MMB.

Září 2023 – dotaz na úřady, jak pokračuje řízení o odstranění stavby: Stavební úřad ÚMČ Brno-střed zahájil řízení o nařízení odstranění stavby. Vlastník reklamního zařízení využil možnosti podat žádost o změnu v účelu užívání spočívající v prodloužení doby trvání stavby. Pokud je taková žádost podána, SÚ řízení o nařízení odstranění stavby přeruší a pokračuje v řízení o podané žádosti o změně v účelu užívání. V současné době je řízení přerušeno, protože k žádosti nebyly doloženy všechny zákonem předepsané podklady.

Klakson troubí, stěrače stírají, billboard stojí, každý měsíc nová reklama a kasa cink.

Co nedává smysl?

Bohužel současná legislativa umožňuje podat provozovateli dodatečnou žádost o prodloužení trvání dočasné stavby a je jedno, jestli nepovolenou stavbu objeví stavební úřad za měsíc nebo za deset let. Vinou absence nějakého časového limitu, který by znemožnil podat tuto žádost, stojí na mnoha místech nepovolená reklamní zařízení, která pořád generují provozovatelům reklamy peníze. Ti se ale moc neobtěžují žádat včas o prodloužení povolení. Podstatnou roli hraje hlavně fakt, že včasnou žádostí by se vystavili riziku, že žádost bude zamítnuta a reklama bude muset být odstraněna. Je prostě výhodnější nechat takový billboard stát tak dlouho, než si chybějícího povolení někdo všimne. Provozovatelé se spoléhají na to, že stavební úřady jsou zahlceny a nemají prostor na řádnou kontrolu.

Stavební úřad Brno-střed nevede aktuální databázi staveb pro reklamu a vlastně tím podporuje protiprávní jednání provozovatelů reklamních zařízení. A i když zákon neukládá úřadům povinnost evidovat množství reklamních zařízení na svém území (nebo platnost jejich povolení), je právě taková evidence v souladu s principem dobré správy a odpovídá řádnému hájení veřejného zájmu.

Vlastníkem pozemku, na kterém billboard stojí, je tedy společnost STAREZ – SPORT, a.s., založená Statutárním městem Brnem, a tento pozemek je dále pronajímán soukromé firmě, která billboard vlastní a provozuje. Paradoxně je tak na pozemku městské firmy provozován nepovolený billboard, kdy jeho samotná existence jde proti strategii města, tedy vytvářet prostředí bez vizuálního smogu. V tomto ohledu se však na STAREZ jako na vlastníka pozemku nikdy nikdo neobrátil – ani městská část samotná, ani příslušné úřady (stavební či památkový) – ať už se žádostí o vypovězení nájemní smlouvy k pozemku, či o odstranění billboardu. (A o tom, zda je nájemní smlouva nastavená výhodně pro městskou společnost, nebo pro provozovatele reklamy, můžeme vesele polemizovat. Aktuální výše nájemného za pozemek pro rok 2023 je 405 597,68 Kč bez DPH bez služeb (elektřiny) za rok, přitom jedna strana reklamní plochy je inzerována za 80 000 Kč bez DPH za měsíc, tj. 160 000 Kč bez DPH za měsíc za obě plochy. Celková částka je tedy 1 920 000 Kč bez DPH za rok – pro provozovatele.)

Při povolování každého billboardu vyhodnocuje stavební úřad jednotlivá ustanovení právních předpisů, jako je stavební zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích nebo např. vyhláška o obecných požadavcích na území – konkrétně § 24d, cituji: „Stavby pro reklamu … se nesmí umisťovat tak, aby narušovaly architektonický a urbanistický … charakter prostředí, ohrožovaly bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a … obtěžovaly okolí, zejména obytné prostředí … světlem nad limitní hodnoty.

Tento billboard je svým rozměrem naprosto nevhodný pro zastavěné území. Nevhodné je i jeho umístění v blízkosti komunikace I. třídy, kdy narušuje bezpečnost a plynulost provozu nejen ve dne, ale kvůli nepřiměřenému nasvícení i v noci. Nerozumím tomu, proč se v takových případech neposuzuje zejména bezpečnost umístění a vyjádření Policie ČR není pro stavební úřad směrodatné. A i když Odbor služby dopravní policie krajského ředitelství JmK vyjádřil nesouhlas s realizací stavby a s provozováním billboardu, stavební úřad to ignoroval. Pracoviště dopravních inženýrů Dopravního inspektorátu Brno o vyjádření v posledních 10 letech raději nikdo nežádal, protože z naší e-mailové komunikace vyplynulo, že takové vyjádření by bylo také negativní.

Proč se v tomto případě ignoruje vyjádření Policie ČR i doporučení OPP MMB? Viděl vůbec někdo na stavebním úřadu ten rozšířený záměr nebo to prostě jen tak odklepli? Museli? To je těch 400 000 takový terno pro rozpočet, že si budeme lhát do vlastní kapsy a u toho se plácat po zádech, jak krásně kráčíme, jaké máme strategie, vize (a hlavně vizualizace) a klepat si na kamínky, jak máme na všechno peníze (ne, nemáme). A budeme stavět skvělou halu pro všechny (a následně ji sanovat z rozpočtu).

Taky by mě zajímalo, jak se kontroluje, jestli jsou dodržovány podmínky v závazném stanovisku OPP MMB, a to konkrétně horní hrana výlepové plochy. Je to opravdu těch povolených 12 m? Opravdu není billboard v přímé pohledové vazbě s jednou z dominant města? To, že billboard z ulice Renneská překrývá Špilberk, je v pořádku?

Překročená hranice horní výlepové plochy? Foto: Michaela K.

Na závěr jedno reklamní sci-fi z roku 2011, zpátky ni krok:

Foto: Google maps.

A kam dál?

Zajímá i Vás téma nelegální reklamy, vadí Vám a chtěli byste proti ní něco udělat? Nebojte se napsat některému radnímu své městské části nebo magistrátu. Klidně jim přepošlete tento článek, řekněte, že Vám nelegální reklama vadí a zeptejte se, zda s tím bude vedení města něco dělat.

A určitě si nenechte ujít Window Pop Festival Brno 2023. Jde o festival věnovaný veřejnému prostoru a lidem ve městě. Propojuje udržitelný design, architekturu a umění přímo v centru Brna. Můžete se stavit na konferenci, kde vystoupí mimo jiné Zdeněk Jahn z Přidej se a strhni to s tématem ilegální reklamy.